Kirjalik küsimus E-1008/07 Esitaja(d): Paul van Buitenen (Verts/ALE) komisjonile. OLAFiga seotud probleemid: süüdimõistetud komisjoni ametniku kaitseõiguse rikkumine