Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Teatis tuleviku võrkude ja Interneti kohta {SEC(2008) 2507} {SEC(2008) 2516}