2009/478/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009 , για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή#Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή