Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/427, 10. märts 2021, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine 24-epibrassinoliid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (EMPs kohaldatav tekst)