Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov