Покана за представяне на мнения относно проекта за общ регламент на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавна помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти