Nariadenie Rady (ES) č. 1138/98 z 28. mája 1998, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 519/94 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín