Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9453 — Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)