Kohtuasi C-443/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 24. novembri 2016. aasta otsus (Labour Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – David L. Parris versus Trinity College Dublin jt (Eelotsusetaotlus — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikkel 2 — Seksuaalse sättumuse ja vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Liikmesriigi pensioniskeem — Toitjakaotushüvitise maksmine registreeritud elukaaslasele — Tingimus — Kooselu registreerimine enne selles skeemis kindlustatu 60. sünnipäeva — Tsiviilpartnerlus — Võimatus asjaomases liikmesriigis enne 2010. aastat — Tõendatud püsiv suhe — Artikli 6 lõige 2 — Vanuse alusel erineva kohtlemise õigustatus)