Регламент (ЕИО) № 429/73 на Съвета от 5 февруари 1973 година за определяне на специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69 с произход от Турция$