Nõukogu ühine seisukoht 2008/611/ÜVJP, 24. juuli 2008 , millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/187/ÜVJP Komoori Liidus Anjouani ebaseadusliku valitsuse vastu suunatud piiravate meetmete kohta