Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/662 ze dne 15. května 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3321) (Text s významem pro EHP)