2008/690/EÜ: Komisjoni otsus, 4. august 2008 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/109/EÜ ning otsust 2002/38/EÜ seoses liikmesriikide tehtavate statistiliste vaatlustega teatavate viljapuuliikide istandike kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4070 all)