2008/73/EÜ,Euratom: Komisjoni otsus, 20. detsember 2007 , millega muudetakse komisjoni otsust 2004/277/EÜ, Euratom seoses nõukogu otsuse 2007/779/EÜ, Euratom (millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism) rakenduseeskirjadega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6464 all) (EMPs kohaldatav tekst )