Απόφαση (ΕΕ) 2018/1578 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής