Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia piiride avardamine : strateegia tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate uurimiseks Euroopas