Komission asetus (EY) N:o 2067/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1000/96 muuttamisesta tiettyjen siipikarjan kaupan pitämisen vaatimusten osalta