Делегиран регламент (ЕС) 2020/2176 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на приспадането на софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред (текст от значение за ЕИП)