Úradný vestník Európskej únie, L 440, 30. decembra 2020