Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 440, 30 Δεκεμβρίου 2020