Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/586, 12. aprill 2021, millega muudetakse otsust 2007/330/EÜ (millega tühistatakse teatavate loomsete saaduste liikumiste suhtes Küprose saarel kohaldatavad keelud, lähtudes nõukogu määrusest (EÜ) nr 866/2004, ning sätestatakse tingimused nende saaduste liikumiseks) seoses tootega „Χαλλούμι“ (Halloumi) / „Hellim“ (KPN) (teatavaks tehtud numbri C(2021) 2386 all) (EMPs kohaldatav tekst)