Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/586 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 2007/330/ΕΚ για την άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη διακίνηση ορισμένων ζωικών προϊόντων στην Κύπρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου και τον καθορισμό των όρων που διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων όσον αφορά το «Χαλλούμι»/«Hellim» (ΠΟΠ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 2386] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)