Rectificatie op de mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende "persoonlijke beschermingsmiddelen", gewijzigd bij de Richtlijnen 93/68/EEG en 93/95/EEG (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 143 van 15. 5. 1996)