Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 49, 22 Φεβρουάριος 2008