Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета