Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid {SEC(2008) 1908} {SEC(2008) 1909}