Podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. mája 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (KOM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))