P6_TA(2007)0454#EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *#Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)) PROPCELEX