Euroopa Parlamendi 13. novembri 2014. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE) – 2014/2817(INI))