TITJUR Komisia/Španielsko Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 23. októbra 2008. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 89/48/EHS - Pracovníci - Uznávanie diplomov - Inžinier. # Vec C-286/06.