Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení, pozastavení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) Text s významom pre EHP