Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheestaEhdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta KOM(2008) 179 lopullinen – 2008/0069 COD