Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение COM(2008) 179 окончателен — 2008/0069 (COD)