KOMISJONI OTSUS Euroopa Kohtu põhikirja muutmise taotluse kohta, mille kohus esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 245 teisele lõigule ning mille eesmärk on kehtestada teatud kindlates valdkondades esitatavate eelotsusetaotluste menetlemiseks kiirmenetlus, mis kaldub kõrvale põhikirja teatavatest sätetest