Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1969/93, 19. juuli 1993, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta