Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 2/2009 av den 5 februari 2009 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet