РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията, свързани с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2016/1011 по отношение на показателите за нисковъглеродни емисии и показателите за положително въздействие върху въглеродния баланс