Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas ELT C 315, 22.12.2007