2009/634/EÜ,Euratom: Euroopa Parlamendi otsus, 23. aprill 2009 , Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisega seotud raamatupidamiskontode sulgemise kohta, III jagu – Komisjon