TITJUR Buzzi Unicem vs. komisjon Esimese Astme Kohtu määrus (teine koda), 27. oktoober 2008. # Buzzi Unicem SpA versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Tühistamishagi - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Itaalia kasvuhoonegaaside saastekvootide eraldamise siseriiklik kava aastateks 2008-2012 - Komisjoni otsus jätta vastuväited teatud tingimustel esitamata - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus. # Kohtuasi T-241/07.