Komisjoni talituste töödokument lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ - Mõjuhinnangu kokkuvõte {KOM(2008) 580 lõplik} {SEK(2008) 2489}