Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/754 af 4. maj 2021 om forlængelse af den foranstaltning, som den estiske sundhedsstyrelse har truffet med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2021) 3032) (Kun den estiske udgave er autentisk)