EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 221/15/COL (2015. gada 3. jūnijs), ar ko groza EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 83/15/COL par dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam [2016/1420]