Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 221/15/COL, της 3ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 83/15/COL σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς [2016/1420]