Kirjalik küsimus E-006653/11 Bart Staes (Verts/ALE) komisjonile. Pinged veepoliitika raamdirektiivi ja ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide vahel