Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007.aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))