Komisjoni otsus, 17. detsember 2009 , millega antakse luba esitada tervishoiualane väide vees lahustuva tomatikontsentraadi mõju kohta vereliistakute agregatsioonile ja tagatakse konfidentsiaalsete andmete kaitse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10113 all) (EMPs kohaldatav tekst)