Дело C-174/15: Решение на Съда (трети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag — Нидерландия) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Право на отдаване под наем и в заем на защитени произведения — Директива 2006/115/ЕО — Член 1, параграф 1 — Отдаване в заем на копия от произведения — Член 2, параграф 1 — Отдаване в заем на обекти — Отдаване в заем на екземпляр от книга в дигитален формат — Обществени библиотеки)