Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2630/92 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 1992 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου