Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 90/396/EMÜ (küttegaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)